Adatvédelmi tájékoztató és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A Roche (Magyarország) Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 1.; cégjegyzékszáma: 13-09-088822) mint adatkezelő tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát.

Az adatvédelmi tájékoztató célja, feladata, hogy szabályozza a cég működése során vezetett nyilvántartások működésének rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, az adatok megfelelő intézkedésekkel való védelmét különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – továbbiakban: Infotv. – összhangban került összeállításra.

Jelen adatvédelmi tájékoztatót és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat jogosultak vagyunk időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül megváltoztatni, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát.

Utolsó frissítés időpontja: 2014.06.20.

 

I.         A honlap használata

Honlapunkon elérhető szolgáltatások igénybevétele során személyes adatkezelés nem történik.

Honlapunk meglátogatása során internetes szerverünk személyes adatnak nem minősülő információkat regisztrál a látogatókról. Ezen információk körébe tartozik az IP-cím, a honlapunk látogatásának időpontja, számítógépe operációs rendszerének típusa. Honlapunk oldalai látogatottságát a szervernapló ellenőrzésével figyeljük.

Külső oldalakra mutató linkek:

Honlapunkon található olyan oldalakra mutató linkek, melyek a látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki ezen oldalakra.

Honlapunkon található információk nem kiskorúak részére szólnak.

 

II.        Személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten elfogadja, különös tekintettel arra, hogy a Roche (Magyarország) Kft. az alábbiakban meghatározásra kerülő személyes adatokat tárolja és kezeli. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az információk átadására.

(1)       Szakértői adatbázis, kapcsolattartás az ügyféllel, hírlevél küldése

Érintettek köre: egészségügyi dolgozók, magánszemélyek

Az adatkezelés célja: szakértői adatbázis, kapcsolattartás az ügyféllel, hírlevél küldése

Az adatkezelés céljának leírása: szakmai tájékoztatás egészségügyi dolgozók részére az adatkezelő által forgalmazott termékekről és az általa nyújtott szolgáltatásokról, továbbá kapcsolattartás, személyes látogatások megszervezése és lebonyolítása céljából.  Reklamációk és érdeklődés kezelése céljából a betegeknél lévő készülékekről és a betegségről információ tárolása.

Az érintettekre vonatkozó adatok: Azonosító adatok: név, beosztás, munkahely neve, címe, telefon- és faxszáma, mobiltelefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés céljából nyilvántartott adatok: végzettség, az egészségügyi dolgozó által a területi képviselővel szóban közölt, illetve a részére személyesen átadott egyéb adatok, a területi képviselő által a látogatással kapcsolatban tett megállapítások, tájékoztatók, a látogatás időpontja és a látogatás adatai, az egészségügyi szakembernek átadott promóciós anyag megnevezése, mennyisége.  Betegek esetén azonosító adatok: név, telefonszám, lakcím. Nyilvántartott adatok: betegség típusa, kezdete, kezelés típusa, inzulinadagolás, mérések száma, használt készülék típusa.

A személyes adatokat az adatkezelési céljának megvalósulásáig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig kezelik.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH_74052/2014

 

(2)       Kapcsolattartás, hazai és külföldi szakmai kongresszusokon való részvétel szervezése

Az érintettek köre: szakmai rendezvényeken résztvevő egészségügyi szakemberek

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, hazai és külföldi szakmai kongresszusokon való részvétel szervezése

Az adatkezelés céljának leírása: az adatkezelő a vele szerződött utazási irodák és kongresszusszervező cégek részére felveszi és továbbítja az érintett személy adatait, az utazással kapcsolatos szervezési feladatok ellátása érdekében.

Az érintettekre vonatkozó adatok: Szakmai kongresszusokon résztvevő egészségügyi szakemberek adatai: (a) név, születési név, (b) munkahely neve, címe, telefon- és faxszáma, (c) mobiltelefonszám, (d) e-mail cím, (e) beosztás, (f) útlevélszám, (g) útlevél kiállításának helye, dátuma, érvényessége, (h) állampolgárság, (i) születési dátum, hely (j) anyja neve, (k) adószám/adóazonosító jel, (l) TAJ szám, (m) pecsétszám.

Adattovábbítás: az adatkezelővel szerződött utazási és kongresszusszervező irodák számára, amelyekről konkrét adatkezelés kapcsán az adatkezelő az érintett részére tájékoztatást ad.

A kezelt személyes adatok a következők: különösen: (a) az egészségügyi szakember által a Roche munkatársával szóban közölt, illetve a részére személyesen átadott egyéb adatok; (b) a Roche munkatársa által a látogatással kapcsolatosan tett megállapítások, tájékoztatók; (c) a látogatás időpontja, és a látogatás adatai; (d) az egészségügyi szakembernek átadott promóciós anyag megnevezése, mennyisége, az átadás időpontja; és (e) üzleti vendéglátás időpontja, értéke, valamint az egészségügyi szakember adatai: (f) név, születési név, (g) munkahely neve, címe, telefon- és faxszáma, (h) mobiltelefonszám, (i) e-mail cím, (j) beosztás, (k) útlevélszám, (l) útlevél kiállításának helye, dátuma, érvényessége, (m) állampolgárság, (n) születési dátum, hely (o) anyja neve, (p) adószám/adóazonosító jel, (r) TAJ szám, (s) pecsétszám.

A személyes adatokat az adatkezelési céljának megvalósulásáig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig kezelik.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH_74051/2014

 

(3)       Személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók

A fentiekben meghatározott specifikus adatkezelési célokon túlmenően az adatkezelés általános célja lehet az Önnel folytatott üzleti kapcsolat megfelelő teljesítésének figyelemmel kísérése. Személyes adatokhoz az Önnel folytatott üzleti kapcsolattal összefüggő napi feladatokat intéző személyek (Roche (Magyarország) Kft. munkatársak és megbízottak) férhetnek hozzá, ideértve a személyes adatoknak az Önnel folytatott üzleti kapcsolat feladataival összefüggésben a Roche (Magyarország) Kft. által megbízott személyeket. Az adatok az illetékes hatóságok számára és/vagy kéréseinek megfelelően, valamint a Roche tevékenységére alkalmazandó jogszabályok és ajánlások alapján továbbításra, illetve közzétételre kerülhetnek.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

A Roche (Magyarország) Kft. székhelyére küldött levélben, az info@roche.hu e-mail címen, a +36-23- 446-869 telefonszámon, illetve a Roche (Magyarország) Kft. kapcsolattartójuknál közvetlenül jelezhetik bármely adataik, személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseiket, aggályaikat vagy kéréseiket.

Az érintett kérelmezheti a Roche (Magyarország) Kft-nél, mint adatkezelőnél (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. § pontjában meghatározott esetben tiltakozni lehet a személyes adatok kezelése ellen. Az érintett a jogainak a megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezheti vagy bírósági eljárást indíthat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők (az Infotv. 6. § (5) pontja értelmében).

Felhatalmazástól függetlenül teljesítenünk kell például a büntető ügyekben eljáró hatóságoktól – rendőrség, bíróság, vám- és pénzügyőrség – valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező jogszerű megkereséseket.

lezárás időpontja: 2014.06.20.