Adatvédelmi tájékoztató elfogadása

Kérjük, hogy a nem kívánatos esemény / mellékhatás bejelentése előtt tekintse át és fogadja el az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat:

A Roche (Magyarország) Kft. tiszteletben tartja a honlapját („Honlap”) látogatók adatainak biztonságát, és megteszi a szükséges intézkedéseket az ilyen adatok biztonságos, bizalmas kezelése érdekében.

A Roche (Magyarország) Kft. adatvédelmi tájékoztatójának („Tájékoztató”) hatálya kiterjed a http://www.roche.hu honlapon történő adatkezelésre. A Tájékoztató célja, feladata, hogy rögzítse a Roche (Magyarország) Kft. működésével kapcsolatos adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvánosságra hozatalát. A Tájékoztató a hatályos magyar jogszabályokkal (link a jogszabályi oldalra) – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre („Info. törvény”) – összhangban került összeállításra. 

2. Személyes adatnak nem minősülő információk kezelése

A Honlap böngészésével hozzájárul a személyes adatnak nem minősülű információk Roche (Magyarország) Kft. által történő kezeléséhez és rögzítéséhez.

Honlapunk meglátogatása során internetes szerverünk személyes adatnak nem minősülő információkat regisztrál a látogatókról. Ezen információk körébe tartozik különösen az IP-cím, Honlapunk látogatásának időpontja, számítógépe operációs rendszerének típusa. Honlapunk oldalai látogatottságát a szervernapló ellenőrzésével figyeljük. Ezen – személyes adatnak nem minősülő – információk kezelése statisztikai célból, a Honlap továbbfejlesztése és a látogatók védelmének érdekében kerül sor.

3. Személyes és különleges adatok kezelése, az adatkezelések célja

A Honlapunkon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételének, továbbá bizonyos weblapok/linkek látogatásának és használatának valamint a kapcsolattartás, feltétele, hogy a látogatók önkéntesen személyes és/vagy különleges adatot szolgáltassanak. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatjuk, hogy a velünk való kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen Tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását jelenti.

3.1 A kizárólag orvosoknak, gyógyszerészeknek és egyéb egészségügyi szakembereknek („Egészségügyi dolgozók”) kínált szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációhoz személyes adatok (így különösen név, e-mail cím, egészségügyi dolgozó típusa, orvosi pecsét száma, stb.) megadása szükséges. A regisztráció célja a szakmai kapcsolattartás, továbbá bizonyos információk, illetve dokumentumok kizárólag Egészségügyi dolgozók részére történő hozzáférhetővé tétele, hírlevelek küldése, továbbá annak biztosítása, hogy a Honlapon található és kizárólag Egészségügyi dolgozók részére közzétett információkhoz csak az Egészségügyi dolgozók tudjanak hozzáférni. A regisztráció során a * csillaggal megjelölt adatok megadása nélkülözhetetlen a regisztrációhoz, ezért azok megadása kötelező, más adatok megadása opcionális. A regisztrációval Ön tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárulását adja, hogy a regisztráció során az Ön által megadott adatokat a Roche (Magyarország) Kft. a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint a Roche csoporton belül továbbítsa.

3.2 A Honlap látogatóinak tájékoztatása, a velük való kapcsolatfelvétel lehetővé tétele céljából személyes (így különösen e-mail cím, telefonszám, stb.) adatok megadása szükséges, amely adatokat a Roche (Magyarország) Kft. kezel.

3.3 Tekintettel arra, hogy a Roche (Magyarország) Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a gyógyszerek biztonságosságával kapcsolatos információk gyűjtése és kivizsgálása, ezért Önnek vagy az Ön hozzátartozójának, kezelőorvosának lehetősége van a Honlapon nem kívánatos esemény/mellékhatás bejelentésére („Bejelentés”). A Bejelentéshez személyes (így különösen: beteg neme, magassága, életkora, testsúlya, e-mail cím, telefonszám) és különleges adatok (betegség, nem kívánatos esemény / mellékhatás megnevezése; felmerülésének időpontja; megszűnésének időpontja; következmények; terápiával kapcsolatos adatok; stb.) megadása szükséges. Bejelentésre a http://www.roche.hu/portal/roche.hu/bejelentes linken, telefonon: (3630) 560-9802 és e-mailben (drugsafety@roche.hu )is lehetősége van. A Bejelentéssel kapcsolatosan kezelt adatokat a Gyógyszertörvényben foglalt kötelezettségnek való megfelelés érdekében kezeli a Roche (Magyarország) Kft. és a bejelentett adatokat kizárólag a jogszabályban meghatározott szervek, valamint a Roche cégcsoport tagjai részére továbbítja.

4. Adatkezeléssel kapcsolatos tények

Kérjük, hogy a fenti adatkezelésekkel összefüggésben – polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában – részünkre olyan adatokat adjon meg, melyek valósak és kizárólag Önre (nem más személyre) vonatkoznak. Amennyiben Ön más személyre vonatkozó adatokat kíván megadni a Bejelentés során kapcsolatosan, felhívjuk figyelmét, hogy ez csak az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján lehetséges. A Roche (Magyarország) Kft. a Bejelentésekkel kapcsolatosan nem vállal felelősséget és nem vizsgálja, hogy a másra vonatkozó adatok bejelentése megfelelő tájékoztatáson és az érintett vonatkozó hozzájárulásán alapult-e.

A Roche (Magyarország) Kft-t a regisztrációhoz kötött oldalak vonatkozásában a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatosan felelősség nem terheli. Továbbá a Roche (Magyarország) Kft. kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy időről-időre megvizsgálja a regisztrációhoz kötött oldalak tekintetében megadott személyes adatokat, és további értesítés nélkül törölje azon személyek regisztrációját, akik bármely más személy nevével, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek.

A regisztráció során, illetve a más úton (pl. e-mail, hozzájáruló nyilatkozat, kérdőív kitöltése útján) megadott adatokat a Roche (Magyarország) Kft. kizárólag a fent megadott célból, és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kezeli. A megadott adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeljük. Az adatkezelés céljának megszűnésével, valamint az érintett kérésére az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az Ön által a Honlapon keresztül megadott adatokat, amennyiben az a Roche (Magyarország) Kft. jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges, az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5. Adatátadás, adattovábbítás külföldre

A Roche (Magyarország) Kft. által a Honlapon kezelt adatok szerződésben vagy jogszabályban foglalt kötelezettségteljesítések érdekében átadhatóak a Roche (Magyarország) Kft. megbízásából, illetve tevékenységével összefüggésben eljáró szerződéses partnerek (Salesforce.com Inc., TATA Consulting) részére, továbbá tekintettel arra, hogy a Roche egy világszintű cégcsoport, a Roche cégcsoport (F. Hoffmann-La Roche Ltd)  tagjainak.

A Roche (Magyarország) Kft. az Ön adatait az Ön lakóhelyén (országon) kívüli, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli Roche cégcsoporthoz valamely tagjának adatbázisba is továbbíthatja. A Roche (Magyarország) Kft. csak olyan harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítja az Ön adatait, amely országban az adatok megfelelő szintű védelme biztosított.

A szerződéses partnerek és/vagy a Roche cégcsoport tagjai az Ön adatait jogszabályon alapul kötelező adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítják.

Külső szervtől, más társaságtól, vagy magánszemélytől érkező, személyes adatokat érintő adatközlésre irányuló megkeresést csak akkor teljesítünk, ha Ön ehhez írásban előzetesen hozzájárult.

Hozzájárulásától függetlenül különösen honvédelmi, nemzetbiztonsági célból, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében teljesítenünk kell az adattovábbításra vonatkozó, az arra feljogosított szervektől érkezett megkereséseket.

6. Adatfeldolgozás

A Roche (Magyarország) Kft. adatkezelés során egyes adatfeldolgozási tevékenységekre (pl. adatgyűjtés) adatfeldolgozót bízhat meg. Az adatfeldolgozó a tevékenységét a Roche (Magyarország) Kft.vel kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint, és a jelen Tájékoztató, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban végzi tevékenységét. Vállaljuk, hogy haladéktalanul tájékoztatjuk az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról, törlésre vonatkozó nyilatkozatról tudomást szerzünk.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás, az érintettek jogai és jogorvoslati lehetősége 

A Roche (Magyarország) Kft. székhelyére (2040 Budaörs, Edison u. 1.) küldött levélben, az info@roche.hu e-mail címen, a (36-23) 446-800 telefonszámon, illetve a Roche (Magyarország) Kft. kapcsolattartójánál közvetlenül jelezhetik bármely adatuk kezelésével kapcsolatos kérdéseiket, aggályaikat vagy kéréseiket, illetve kérhetik adataik helyesbítését, törlését vagy zárolását, továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. Ön továbbá jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál vizsgálatot kezdeményezhet.

8. Külső oldalak

Honlapunkon találhatók olyan oldalakra mutató linkek, melyek a látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak („Külső oldalakra mutató linkek”). Jelen Tájékoztató nem terjed ki a Külső oldalakra, az ott található adatokért, illetve az Külső Oldalak látogatása, használata, stb. okán bekövetkező esetleges károkért nem vállalunk felelősséget.

9. Kiskorúak védelme

Honlapunkon található információk nem kiskorúak részére szólnak. Az adatkezelésünk során nem gyűjtünk adatot olyan személyekről, akik nem töltötték be 18. életévüket.

10. Adatbiztonság, jogosulatlan adatkezelés

Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes és/vagy különleges adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés ellen. Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel.

Ön továbbá a Holnap látogatásával tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával személyes és/vagy különleges adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, megsemmisítésével vagy nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos vagy azzal összefüggő bármely hibáért, kárért a Roche (Magyarország) Kft-t felelősség nem terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Öntől felvett és/vagy Ön által megadott adatokat a Honlap megfelelő működtetése és az esetleges jogellenes vagy a Honlap működését veszélyeztető vagy sértő cselekmények megakadályozása érdekében is felhasználhatja, kezelheti a Roche (Magyarország) Kft.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön köteles a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval érintett szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes vagy különleges adatokat megőrizni, azokat Ön nem jogosult harmadik személy tudomására hozni. Az e kötelezettségből eredő károkért Ön felelősséggel tartozik.

11. Honlap tartalmának megváltoztatása

Honlapunk mindenkori tartalmának korlátozás, értesítés nélküli megváltoztatására, bármely, illetve valamennyi szolgáltatás megszűntésére, felfüggesztésére vonatkozó jogát a Roche (Magyarország) Kft. kifejezetten fenntartja.

Adatvédelmi nyilvántartási szám:1655-0001, 1655-0003, 1655-0005, 1655-0006, 1655-0007, NAIH-65199, NAIH-65200

lezárás időpontja: 2013. 09.


ELFOGADÁS ÉS TOVÁBBLÉPÉS A BEJELENTÉSHEZ