Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

A Roche elkötelezett a magánszféra védelme iránt, továbbá kifejezett célkitűzése, hogy adatkezelései a jogi szabályozással1 összhangban és az érintettek számára átláthatók legyenek.

A jelen adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat (“Tájékoztató”) meghatározza azon adatköröket, amelyeket a Roche gyűjthet, az adatok felhasználásának és továbbításának módját, és az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

1. Fogalmak:

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Roche Vállalatcsoport: Roche Holding AG (székhely: Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel) és az általa ellenőrzött vállalkozások;

2. Adatkezelő

Jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések során a Roche (Magyarország) Kft. jár el adatkezelőként. Székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a
Cégjegyzékszám: 01-09-387470
E-mail: [email protected] Telefonszám: +36 1 279 4500
Képviseli: a mindenkori ügyvezető a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Roche” vagy „Társaság”)

3. Adatfeldolgozók és egyéb címzettek

Az Adatkezelő, mint a multinacionális Roche Vállalatcsoport magyarországi tagja, fő tevékenysége ellátásának alapvető feltétele, hogy az általa felvett, és kezelt személyes adatok a Vállalatcsoport más tagjai és leányvállalatai részére is hozzáférhetővé váljanak.

A Roche az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

Neve: Roche Holding AG Székhelye: Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Svájc
Neve: Roche Szolgáltató (Európa) Kft. Székhelye: 1133 Budapest, Véső utca 7.
Neve: Iron Mountain Magyarország Kft. Székhelye: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.
Neve: HR-FACE Kft. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Neve: IQVIA Solutions Services Kft. Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 9.
Neve: Google LLC Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
Neve: BCD-Travel Kft. Székhelye: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 7-9.
Neve: Connectmedica Sp. z o.o. Székhelye: 22 Woloska Street, Varsó, Lengyelország
Neve: DocuSign Inc. Székhelye: 221 Main Street Suite 1000 San Francisco, CA 94105 United States
Neve: Salesforce.com Inc. Székhelye: 415 Mission Street 3rd Floor San Francisco, CA 94105 United States Neve: IQVIA AG Székhelye: 4 Erlenstrasse, Rotkreuz, 6343, Svájc
Neve: TransPerfect Hungary Kft. Székhelye: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Neve: MOK Lapkiadó Kft. Székhelye: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

A Roche által igénybevett adatfeldolgozók köre időről időre változhat. Az adatfeldolgozók mindenkor aktuális listáját az alábbi weboldalon érheti el: https://www.roche.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato.html

A Roche az alábbi – adatfeldolgozónak nem minősülő – címzetteknek továbbíthatja az Ön személyes adatait: Neve: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet Székhelye: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Neve: Egészségügyi Tudományos Tanács Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.

4. Adattovábbítás harmadik országokba

A harmadik országba történő adattovábbítások jogszerűségét az Adatkezelő az alábbi megfelelő garanciák alkalmazásával biztosítja:

1. Svájc: Az EU Bizottság 2000/518/EK számú megfelelőségi határozata

2. Amerikai Egyesült Államok: az Európai Unió Bizottsága által elfogadott általános adatvédelmi kikötések

5. Nem hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Bizonyos adatkezelési tevékenységeket az Adatkezelő a hozzájárulástól eltérő jogalapra való hivatkozással végez. A jogalaptól eltekintve jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók a jelen pont szerinti adatkezelésre.

A. Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelések

B. Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések

C. Az érintettel kötött szerződés végrehajtásához szükséges adatkezelések

6. Az érintetti jogok

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelésekkel kapcsolatban Önt, mint érintettet a lent részletezett jogok illetik meg. Jogai gyakorlása iránti kérelmét az Adatkezelő 2. pont szerinti elérhetőségein tudja benyújtani.

6.1. Határidő

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

6.2. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult megismerni azt, hogy:

 • milyen személyes adatait;

 • milyen jogalapon;

 • milyen adatkezelési cél miatt;

 • mennyi ideig; kezeli a Társaság.

Továbbá, az érintett jogosult megismerni, hogy:

 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

 • személyes adatai honnan származnak (ha nem az érintettől gyűjtötték);

 • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

6.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő kényszerítő erejű jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

6.5. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett személy arra is jogosult, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen Tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy jogos érdek és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

6.8. Hozzájárulás visszavonásának joga

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult továbbá arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.9. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Roche-hoz a 2. pont szerinti elérhetőségein, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Faxszám: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Honlap: www.naih.hu

Az érintettnek joga van továbbá adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni.

7. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések összefoglaló táblázata

Összefoglaló táblázat az adatkezelési célokról, jogalapokról és megőrzési időkről A táblázat szerinti adatkezelések tekintetében a jogalap minden esetben az Ön hozzájárulása (GDPR 6.1.a. bekezdés)

Hozzájárulását a megfelelő sor melletti rubrika bejelölésével tudja megadni, illetve ha minden adatkezeléshez megadja hozzájárulását, azt az utolsó sor melletti rubrika bejelölésével is megteheti.

Hozzájárulása megadásával elismeri, hogy a fenti Tájékoztató tartalmát megismerte, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az Adatkezelő tájékoztatta arról, hogy személyes adatai harmadik országba is továbbításra kerülhetnek a fent meghatározott megfelelő garanciák alapján.

 • Hozzájárulása teljes mértékben önkéntes, megtagadása hátrányos következménnyel nem jár és nem feltétele szerződés megkötésének.

 • Hozzájárulását bármikor visszavonhatja; a visszavonás az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érint

☐ Valamennyi lent meghatározott adatkezeléshez hozzájárulok.

☐ Egyik lent meghatározott adatkezeléshez sem járulok hozzá

☐ Adatkezelési hozzájárulásomat adatkezelési célonként külön-külön adom meg a lenti listában.

8. Hozzájárulás közvetlen megkeresés célú adatkezeléshez

Hozzájárulása esetén kapcsolattartási adatait (név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) hozzájárulásának visszavonásáig termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk proaktív megosztása céljából kezeljük.

A jelen pont szerinti adatkezelésre a Tájékoztató 7. pontjában foglaltak egyaránt irányadók.

☐ Valamennyi lent meghatározott adatkezeléshez hozzájárulok.

☐ Egyik lent meghatározott adatkezeléshez sem járulok hozzá

☐ Adatkezelési hozzájárulásomat adatkezelési célonként külön-külön adom meg a lenti listában.

☐ Telefonhívás

☐ SMS

☐ Személyes látogatás

☐ E-mail

Pecsétszám:

Telefonszám:

E-mail cím:

Munkahely:

Dátum: …………………………..

Aláírás: …………………………......

2 Kérjük X-szel jelölje a négyzetet amennyiben hozzájárul a vonatkozó sor szerinti adatkezeléshez

1 Különösen, de nem kizárólagosan: 2016/679. számú EU rendelet (“GDPR”, “Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

E honlapon olyan termékinformációk találhatók, amelyek széles közönségnek szólnak; előfordulhat, hogy ezek a termék információk vagy részletes leírások az Ön országában másként nem hozzáférhetőek, illetve nem érvényesek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy semmiféle felelősséget nem vállalunk azért, hogy Ön esetleg olyan információhoz jut, amely nincs összhangban az Ön országában érvényes jogi eljárásokkal, szabályozással vagy gyakorlattal. Az itt megjelenő adatok tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot, és további felvilágosításért forduljon egészségügyi szakemberhez!

KapcsolatA Roche világszertelinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeA Roche-rólTörténeteinkGyógyszerbiztonságLetölthető dokumentumokAdatvédelmi tájékoztatóJogi nyilatkozatMellékhatás bejelentése